AEC v1.0.4

Upcoming Events

  • March 29, 2020 10:30 amCELEBRATION SERVICE
  • April 2, 2020 7:00 pmBand Call
  • April 5, 2020 10:30 amCELEBRATION SERVICE
  • April 12, 2020 10:30 amCELEBRATION SERVICE
  • April 16, 2020 7:00 pmBand Call
  • April 19, 2020 10:30 amCELEBRATION SERVICE
  • April 24, 2020 7:30 pmMen / Ladies Meetings & United Monthly Prayer Night
AEC v1.0.4